اساتید سپاهان سینا

دوره های تحت تدریس : ایمان مجاهدی
نام دورهمشاهده جزئیات
سلفژ و آواز پاپ

خروج
بیوگرافی : ایمان مجاهدی

ایمان مجاهدی

سال شروع فعالیت : ۸۹

سال شروع تدریس : ۹۲

 

مدرس : سلفژ ، صداسازی و آواز

آهنگساز

و تدریس سازهای مناسب برای فراگیری افراد استثنائی

 

مبتکر طرح های آموزش موسیقی ، برای افراد با محدودیت بینایی ، جسمی ، اوتیسم و کم توان ذهنی

 

سابقه فعالیت در مراکز توانبخشی ، به عنوان مسئول آموزش موسیقی و موسیقی درمانی


خروج