تنوع در آموزش انواع ساز

ساز های خاص مانند چنگ ( هارپ ) ، دودوک ، قانون ، نی انبان ، قیچک و رباب در این آموزشگاه به صورت تخصصی آموزش داده می شود . بخش پژوهش آموزشگاه سپاهان سینا با استفاده از متخصصین رشته های روانشناسی ، اقتصاد هنر ، بهداشت نوازندگی آموزشگاه را پیشرو در امر پژوهش تثبیت کرده است .