لیست دوره های موسسه


جستجوی دوره بر اساس :

آهنگسازی

نام استاد : آرمان منشئی

گروه : موسیقی

نوع دوره : گروهی

تعداد جلسات : 12

تاریخ شروع دوره : 1398/01/01

تاریخ پایان دوره : 1398/12/29

ظرفیت باقیمانده : 94

ثبت نام  

ثبت نام در دوره : آهنگسازی

روز های تشکیل : 
   
خروج

آواز

نام استاد : مائده طباطبائی نیا

گروه : موسیقی

نوع دوره : گروهی

تعداد جلسات : 12

تاریخ شروع دوره : 1398/01/01

تاریخ پایان دوره : 1398/12/29

ظرفیت باقیمانده : 26

ثبت نام  

ثبت نام در دوره : آواز

روز های تشکیل : 
   
خروج

آواز پاپ

نام استاد : مسیح خسروی

گروه : موسیقی

نوع دوره : گروهی

تعداد جلسات : 12

تاریخ شروع دوره : 1398/01/01

تاریخ پایان دوره : 1398/12/29

ظرفیت باقیمانده : 19

ثبت نام  

ثبت نام در دوره : آواز پاپ

روز های تشکیل : 
   
خروج

آواز پاپ

نام استاد : علیرضا دری

گروه : موسیقی

نوع دوره : گروهی

تعداد جلسات : 12

تاریخ شروع دوره : 1398/01/01

تاریخ پایان دوره : 1398/12/29

ظرفیت باقیمانده : 38

ثبت نام  

ثبت نام در دوره : آواز پاپ

روز های تشکیل : 
   
خروج

آواز پاپ

نام استاد : مائده شفیعی

گروه : موسیقی

نوع دوره : گروهی

تعداد جلسات : 12

تاریخ شروع دوره : 1398/01/01

تاریخ پایان دوره : 1398/12/29

ظرفیت باقیمانده : 96

ثبت نام  

ثبت نام در دوره : آواز پاپ

روز های تشکیل : 
   
خروج

آواز پاپ

نام استاد : کرامت منصوری

گروه : موسیقی

نوع دوره : گروهی

تعداد جلسات : 12

تاریخ شروع دوره : 1398/01/01

تاریخ پایان دوره : 1398/12/29

ظرفیت باقیمانده : 59

ثبت نام  

ثبت نام در دوره : آواز پاپ

روز های تشکیل : 
   
خروج

آواز پاپ

نام استاد : افسانه رامشن

گروه : موسیقی

نوع دوره : گروهی

تعداد جلسات : 12

تاریخ شروع دوره : 1398/01/01

تاریخ پایان دوره : 1398/12/29

ظرفیت باقیمانده : 96

ثبت نام  

ثبت نام در دوره : آواز پاپ

روز های تشکیل : 
   
خروج

آواز پاپ

نام استاد : متین حسین پور

گروه : موسیقی

نوع دوره : گروهی

تعداد جلسات : 12

تاریخ شروع دوره : 1398/01/01

تاریخ پایان دوره : 1398/12/29

ظرفیت باقیمانده : 100

ثبت نام  

ثبت نام در دوره : آواز پاپ

روز های تشکیل : 
   
خروج

آواز سنتی

نام استاد : پوران احمدی

گروه : موسیقی

نوع دوره : گروهی

تعداد جلسات : 12

تاریخ شروع دوره : 1398/01/01

تاریخ پایان دوره : 1398/12/29

ظرفیت باقیمانده : 91

ثبت نام  

ثبت نام در دوره : آواز سنتی

روز های تشکیل : 
   
خروج

آواز سنتی

نام استاد : اسماعیل اله دادیان

گروه : موسیقی

نوع دوره : گروهی

تعداد جلسات : 12

تاریخ شروع دوره : 1398/01/01

تاریخ پایان دوره : 1398/12/29

ظرفیت باقیمانده : 62

ثبت نام  

ثبت نام در دوره : آواز سنتی

روز های تشکیل : 
   
خروج

آواز سنتی

نام استاد : پیمان طباطبایی

گروه : موسیقی

نوع دوره : گروهی

تعداد جلسات : 0

تاریخ شروع دوره : 1398/01/01

تاریخ پایان دوره : 1398/12/29

ظرفیت باقیمانده : 30

ثبت نام  

ثبت نام در دوره : آواز سنتی

روز های تشکیل : 
   
خروج

آواز سنتی

نام استاد : ایمان طباطبایی نیا

گروه : موسیقی

نوع دوره : گروهی

تعداد جلسات : 0

تاریخ شروع دوره : 1398/01/01

تاریخ پایان دوره : 1398/12/29

ظرفیت باقیمانده : 86

ثبت نام  

ثبت نام در دوره : آواز سنتی

روز های تشکیل : 
   
خروج
قبلی 1 2 3 4 5  ... بعدی